Stress og emotioner

Hvad gør vores dyr sårbare overfor sygdom og tidlig aldring

Svaret er: Det gør stress og emotionel ubalance. Videnskabelige undersøgelser viser, at 80 % af alle alvorlige sygdomme er stress-relaterede. Også mange kroniske inflammationer hos vores dyr skyldes stress. Stress er ikke bare at have travlt. Det er en fysiologisk, kropslig tilstand. Den nyeste forskning definerer stress som en ubalance i det autonome nervesystem.

Det autonome nervesystem - Fare eller sikkerhed

Det autonome nervesystem er den del af dyrenes nervesystem, der styrer basale kropsfunktioner og organsystemer, og som ikke styres ved viljens kraft. N. Vagus udgør en vigtig del af det autonome nervesystem. N. Vagus udspringer i hjernestammen, løber ned igennem kroppen, har forbindelse til næsten alle organer og er derfor med til at påvirke bl.a. hjerte-karsystemet, lungerne, fordøjelsen, hormonerne og immunsystemet.

Når N. Vagus og det autonome nervesystem er i ubalance, giver det selvsagt forstyrrelser i disse organsystemer med fysiske og psykiske symptomer til følge. Det autonome nervesystems funktion er at registrere, om der er fare eller sikkerhed fra tre systemer. Det registrerer, om der er fare eller sikkerhed 1) fra selve kroppen, 2) fra omgivelserne og 3) i forhold til relationer.

80 % af al information fra N. Vagus går fra kroppen til hjernen, hvor imod kun 20 % information går fra hjernen til kroppen. Det er forklaringen på, at vi, sammen med dyrene, skal lytte til diverse signaler fra kroppen. Her hentes information omkring fare eller sikkerhed udenom bevidstheden.

TCM og 5-elementteorien

Hvis vi ved, hvad der får dyret og det autonome nervesystem til at føle sikkerhed, har vi nøglen til at skabe sundhed og balance hos det enkelte dyr. Vestlig medicin kan ikke forklare, hvorfor et dyr udvikler stress-relateret sygdom, mens et andet dyr i samme situation bare bliver stærkere af det.

TCM og 5-elementteorien er unik ved, at den kan skelne og forstå stressreaktioner hos det individuelle dyr. 5-elementteorien er teorien om, at dyr og mennesker er en bestemt konstitutionstype svarende til en bestemt elementtype:

ILD, JORD, METAL, VAND, TRÆ.

Det enkelte dyrs elementtype definerer dets stærke og svage sider, og hver elementtype har en forudsigelig reaktion på stress. Ved at kende dit dyrs elementtype vil du vide, hvad der skaber stress og ubalancer, og du vil få redskaber til at forebygge og behandle disse ubalancer.

Emotionel ubalance og stress

Emotionel ubalance gør vores dyr sårbare overfor sygdom og tidlig aldring. Emotioner er kropslige, og de repræsenterer kroppens alarm- og overlevelsessystem ligesom det autonome nervesystem.

Der skelnes mellem 5 grundlæggende emotioner:

  • Glæde
  • Vrede
  • Bekymring
  • Sorg
  • Angst


Alle 5 emotioner er hver især knyttet til bestemte organsystemer.

Emotioner er som nævnt en naturlig del af kroppens alarmsystem og giver under normale omstændigheder ikke anledning til sygdom. Men når emotioner bliver meget intense eller langvarige, påvirker de kroppens balance og giver anledning til sygdom. Ifølge TCM er ubalance i emotionerne en indre årsag til sygdom, der kan beskadige de indre organer direkte.

”Emotioner bliver til sygdom, når vi ikke ejer dem, men de ejer os”

Akupunktur, kinesisk urtemedicin og anvendelse af den rigtige kost er vigtige redskaber til at skabe balance i det autonome nervesystem, herunder de indre organer og emotioner. Samtidig er kendskabet til dit dyrs elementtype et vigtigt redskab til at behandle og forebygge stress.